نور و روشنایی

قیمت و خرید انواع نور و روشنایی و .........
ادامه مطلب 

یکی از مهمترین حس ها در ارتباط با محیط و انتقال احساسات گوناگون به مغز انسان نیز  حس بینایی می باشد. انسـان همـواره هـم بـر محیـط پیرامـون خـود تأثیـر میگـذارد و هـم از شـرایط و متغییرهـای محیطـی اطـراف خـود نیز تأثیــر می پذیــرد. نــور کــه عنصــر اصلــی بقــا و ادامــۀ حیــات اوســت در ایــن میــان نیــازی بنیادیــن و برای انتقال احساسات و تاثیرآن بر روح و روان آدمیزاد انکارناپذیر می باشد. نور در سلامت جسم و جان و خلق ، خوی و کردار انسان ها و همچنین نحوه ارتباط آنها با یکدیگر تاثیر بسزایی را دارد چرا که آنچه از طریق بینایی در خودآگاه مشاهده می شود به ناخودآگاه ذهن ما میرود و برداشت ها و احساسات مارا تشکیل می دهد و آثار آن بر روان ما در مدت زمان قابل درک نیز می باشد.

نــور در بیشــتر فرهنگهــا نمــاد متعالــی بــودن و بــالا رفتــن، بـه کمـال رسـیدن، رویـش، اعتمـاد بـه نفـس وغیره می باشد. که در اکثــر آثــار نقاشــان معــروف دوران متفــاوت تاریــخ و هنــر آن را بــه صــورت هالــه در اطــراف ســر قدیســان میبینیــم کــه نمــادی از تعالــی و نهایــت و رســیدن بــه کمـال و تفکـر و اندیشـۀ خـاص آن بـزرگان می باشد. اصل  ومبدا پیدایش جهان و کائنات بر پایه نور می باشد و “الله نورالسماوات و الارض” تایید کننده این امر است.

هسـتی و بقـای آدمـی و همچنیـن یادگیـری، پیشـرفت و ارتقـای مـداوم کیفیـت زندگـی بیشـتر انسـانها در گـرو دیـدن می باشد و لازمه دیـدن، نـور اسـت. اگـر نـور نبـود هسـتی هـم بـه وجـود نمی آمـد و دنیا تا ابد در تاریکی مطلق قرار میگرفت.

متخصصان در علوم روان پزشکی اعلام کردند: اســتفاده از نورمناســب در درمــان افســردگیهای ناشــی از فصــل زمســتان بــه خوبــی اثبــات گردیده اســت و در مجمــوع درمــان بــا نــور گزینــه ای عالــی بــرای درمــان افســردگیهای غیرفصلـی در کنـار درمـان بـا داروهـای ضدافسـردگی می باشـد«.. همچنین در علوم گوناگونی چون پزشکی و پیراپزشکی، فیزیک نوین، نجوم و ... از تاثیر و اهیمت نور نمیتوان صرف نظر کرد.

در اینجا ضرورت وجود نور در سلامت انسان را بررسی میکنیم و در ادامه اهمیت وجود نور در فضاهای زندگی و معماری منازل و محیط کارو ایجاد فضاهای مطلوب و مناسب نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

نور و سلامت:

تأثیــر مثبــت نورهــای مناســب بــر روان و خلــق و خــوی بــه همــان انــدازۀ تأثیــر نــور خورشــید بــر پوســت می باشد، تابــش فرابنفــش خورشــید بــه تولیــد ویتامیــن D کمــک میکنــد و کمبـود آن میتوانـد انسـان را مسـتعد بیمـاری نرمـی اسـتخوان کنــد و همچنیــن قــدرت نیــرو بخشــی آن و تولیــد انــرژی در انســان انــکار نشــدنی نیز اســت. در واقــع نــور، اثــر مســتقیم بــر فعالیـت اعضـای درون مغـز را دارد. اشـتیاق و علاقـه بـه روشـنایی، یـا تـرس از تاریکـی، فقـط مسـئله ای واهـی یـا روانشـناختی یـا اجتماعـی نیسـت. بلکـه اثربخشـی بهینـۀ نـور در حفـظ سلامت جسـم و درمـان بسـیاری از بیماریهـا و همچنیـن روان و تأثیـر آن در تغییـر خلـق و خـوی و رفتـار اجتماعـی بهتـر و در نهایـت ارتقــای کیفــی زندگــی انســان از نظــر آزمایشــگاهی ثابــت گردیده اســت. به عنــوان مثــال بررســیها نشــان داده انــد کــه تأثیــر نــور شــدید آبــی حتــی میتوانــد DNA را در قلــب ســلولهای زنــده تغییــر دهــد و تغییــرات شــیمیایی دیگــری در ویتامینهــا، اســیدهای آمینــه و پروتئینهــا نیز ایجــاد کنــد. بــدن آدمــی به طــور طبیعــی خــود مــاده ای بــه نــام بیلیروبیــن میســازد کــه همیــن مــاده نــور را جــذب میکنــد و بــدن بــا آن وارد واکنــش فتوشــیمیایی می شــود.

در جریان تحقیقی دیگر مشخص شد، نور روشن صبحگاهی سرعت واکنش افراد را افزایش داده است و سطح انرژی آنها را در طول روز به‌خوبی حفظ می‌کند. حتی وقتی روز تمام می‌شود و شب می‌آید، انرژی فرد در سطح مطلوبی نیز باقی می‌ماند و به همین دلیل او حال روحی خوبی خواهد داشت.

در بررسی‌ها مشخص گردیده است افرادی که در مناطق دارای آلودگی نوری زندگی می‌کنند، دیرتر از دیگران به رختخواب می‌روند و صبح‌ها خیلی زود از خواب بلند می‌شوند. از آنجا که این افراد خواب کم و بی‌کیفتی را دارند، در طول روز بیشتر احساس خستگی می‌کنند.

براي ايجاد فضايي گرم و مطبوع بهتر می باشد از چراغ هاي روميزي با انتخاب کلاهک هايي با رنگ گرم مثل نباتي و يا زرد استفاده نماييد. نورهاي گرم و رنگي تأثير بسزايي در روحيه افراد مختلف داشته است و احساس شادابي  بيشتري مي نمايد، مانند: نورهاي سبز، بنفش، زرد و قرمز که به ترتيب احساس طبيعت، آرامش و هيجان را به انسان نیز القا مي نمايد. همچنين مي توانيد به جاي استفاده از منبع نور قوي و يکسان، با تغيير ميزان نوردهي لامپ ها در محل هاي مختلف و تغيير رنگ و حباب هاي آنها، فضايي با سايه روشن و طيف هاي مختلف نوري و رنگ هاي مورد علاقه ايجاد نمائید، و بر جذابيت محيط خود بيفزاييد. در مورد تغيير محل زندگي يا کار خود به محيطي که بتوانيد عيوب آن را بپوشانيد يا تأکيد بر موضوعات زيباي محل زندگي خود را داشته باشيد، به جاي استفاده از لوستر يا منبع نوري متمرکز، از آباژورهاي پايه بلند و کوتاه و همچنين چراغ هاي ديواري استفاده نماييد. در محل هايي که زياد مايل به رؤيت آنها نيستيد، مي توانيد از آباژورهاي کوتاه حباب دار با نورهاي رنگي ملايم که نور را به طرف بالا نیز منعکس مي نمايد، استفاده نماييد و منابع قوي تر نور را که نیز مي تواند به رنگ سفيد و شيري باشد، در مکان هاي زيباي محل زندگي خود قرار دهيد و به طور کلي سعي در تاريک نمودن قسمت هاي نه چندان زيبا و روشن تر نمودن بخش هاي اصلي و دلخواه خود نماييد. در روز هم مي توانيد از پرده ها کمک بگيريد، زيرا پرده ها مي توانند ميزان نور ورودي از پنجره را به داخل کنترل کنند و با انتخاب رنگ دلخواه خود رنگ محيط را تغيير دهند. براي بلندتر جلوه دادن سقف مي توانيد در شب نور را به طرف بالا و به سمت آن بتابانيد يا سقف را نسبت به محيط روشن تر نماييد. در روز با انتخاب رنگ هاي روشن و استفاده از آيينه در بخش هايي از ديوارها، به بزرگ تر نشان دادن فضا نیز کمک مي کنيد يا در اتاق ها با روشن تر نمودن دو ديوار رو به روي هم با کمک نور يا رنگ، اتاق را نیز بزرگ تر نمايش دهيد و برعکس در صورتي که نور را از سقف دور نگه داريد و از چراغ ها و آباژورهايي که نور را به طرف پايين منعکس مي نمایند و از رنگ هاي نه چندان روشن و سفيد يا شيري استفاده کنید، فضاي خود را خودماني تر و کوچک تر جلوه مي دهيد. البته توصيه مي شود قبل از انتخاب نور، کتاب هايي که در مورد روان شناسي نور و رنگ منتشر شده است را مطالعه نموده و نور را متناسب با خلق و خو و شخصيت دروني و رفتارهاي هيجاني و آرام خود انتخاب کنید.

بازار 20  تمامی محصولات خود را از برند های معتبر و با کیفیت عالی دریافت می نماید و خدمت شما عزیزان ارائه می دهد. و برای شما مشتریان عزیز ارسال می شود.

 

 

طبقه بندی
اطلاعات
درباره فروشگاه بازار 20
مشاوره ، انتخاب و خرید آنلاین
بازار 20 با جمع آوری برندهای برتر ایرانی و خارجی در نظر دارد بدون جانب داری از یک برند یا محصول خاص و با توجه به شرایط مشتریان عزیز و با در نظر گرفتن موارد استفاده، بهترین مشاوره را جهت انتخاب محصول مورد نیاز در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین این مجموعه آماده همکاری با کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان عزیز جهت ارتباط مستقیم با مصرف کننده و فروش محصولات بدون واسطه می باشد.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به فروشگاه بازار 20 تعلق دارد